این شرکت با بهره گیری از پیشینه ای طولانی و مثبت در زمینه ساخت و تامین انواع پیچ، مهره، واشر و انکربلت در سایزها و با تنوع مواد گوناگون موفق به عضویت در وندور لیستهای بشرح ذیل گردیده است:

عضویت در وندور لیست  شرکت ملی صنایع مس ایران

عضویت در وندور لیست  مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

عضویت در وندور لیست  شرکت ایریتک

فرم نظرسنجی

ثبت شکایات

گواهینامه های تامین کالا

(وندور لیست)

فرم استخدام

آزمایشکاه

17025

عضویت در وندور لیست شرکت نفت و گاز پارس (POGC)

عضویت در وندور لیست  شرکت نفت فلات قاره ایران

عضویت در  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان

عضویت در  وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ   ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان

عضویت در  وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ   ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ

عضویت در  وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ   شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

عضویت در  وﻧﺪور  ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي

عضویت در وﻧﺪور  ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ﺟﻨﻮب

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان   دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي وزارت ﻧﻔﺖ

Copyright 2018 - Farasazan Pitch Gostar Pars Co

Designed By  A.Momtahan