پیچ و مهره و واشر

فرم نظرسنجی

ثبت شکایات

گواهینامه های تامین کالا

(وندور لیست)

فرم استخدام

آزمایشکاه

17025

انواع پیچهای تولیدی

 

• مطابق استاندارد ISO 898-1 در گریدهای 12.9 , 10.9 , 9.8 , 8.8 , 6.8 , 5.8 , 5.6 , 4.8 , 4.6

• مطابق استاندارد ASTM A193 در انواع کلاس B16 , B8T , B8M , B8 , B7M , B7 , B6X , B6 و غیره

• مطابق استاندارد ASTM A320 در کلاس های L7M , L7

• مطابق استاندارد ASTM A36 که بیشتر مورد استفاده در انکربولت ها می باشد.

• مطابق استاندارد ASTM A307 که بیشتر مورد استفاده در انکربولت ها می باشد.

• مطابق استاندارد A490 که بیشتر مورد استفاده در پیچ های سرشش گوش می باشد.

• مطابق استاندارد A325

پیچهای با کلاس ویژه

 

• مطابق استاندارد ASTM A453 که در کلاس 665, 662 , 651 , 660

• مطابق استاندارد ASTM B574 در کلاس های مختلف

• مطابق استاندارد ASTM B564 در کلاس های مختلف

• مطابق استاندارد ASTM B164 monel 400

انواع مهره های تولیدی

 

• مطابق استاندارد ISO 898-2 در گریدهای 12 , 10 , 9 , 8 , 6 , 5

• مطابق استاندارد ASTM A194 در انواع کلاس 8 , 8T , 8M , 6 , 4 , 2HM , 2H , 2

• مطابق با استاندارد ASTM A563 در کلاس های DH , D , C , B , A

پیچهای با کلاس ویژه

Copyright 2018 - Farasazan Pitch Gostar Pars Co

Designed By  A.Momtahan